Харківський університетський консорціум УНІКОН


ПРО НАС

Основною метою діяльності Консорціуму є співробітництво, поєднання інформаційних, кадрових та фінансових ресурсів для досягнення науково обґрунтованого соціального ефекту у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, удосконалення і підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розробки спільних освітянських програм, розвитку спільної науково-освітянської інфраструктури, реалізації інноваційних проектів на основі інтеграції наукового, освітнього, інноваційного та технологічного потенціалу учасників Консорціуму, підвищення конкурентоспроможності в національному та міжнародному масштабах. До складу Консорціуму входять 32 вищих начальних заклади регіону.


МЕТА

Об’єднання зусиль органів виконавчої влади та ВНЗ регіону для забезпечення інноваційного розвитку освітніх процесів, кадрового забезпечення наукових  шкіл, налагодження ефективної співпраці вишів із роботодавцями, формування майбутньої інтелектуальної та управлінської еліти регіону та держави; широке використання наукового та  науково-технічного потенціалу Харківської області для вирішення найбільш актуальних соціально-економічних проблем регіону шляхом впровадження у виробництво реальних наукових розробок вчених Харківщини.

 

ДІЯЛЬНІСТЬ

Спільна діяльність є невід’ємною складовою діяльності учасників Консорціуму, що забезпечує виконання їх статутних завдань з метою інтеграції освіти і науки та реалізацію основних напрямів співпраці учасників у формі конкретних спільних проектів, програм, заходів, що відповідають інтересам учасників та цілям створення Консорціуму. При здійсненні спільної діяльності учасники Консорціуму керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, власними статутами та положенням, Угодою про створення Харківського університетського консорціуму. Діяльність Консорціуму спрямована на розвиток фундаментальних досліджень у галузі різних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  1. Розвиток фундаментальних досліджень у галузі різних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни. Виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань соціального розвитку.
  2. Впровадження організаційних та економічних механізмів підтримки існуючих,формування та фінансування нових наукових шкіл.
  3. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл; всебічний розвиток креативного потенціалу науково-педагогічних працівників Учасників Консорціуму.
  4. Лобіювання на рівні органів державної влади та місцевого саврядування регіонального рівні та вищих органів державної влади України впровадження у практику економічної діяльності новітніх досягнень науково-технічного прогресу.
  5. Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок Учасників Консорціуму у промисловості та соціальній сфері.
  6. Розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій.
  7. Захист інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції.
  8. Проведення кон’юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів.
  9. Модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази Учасників Консорціуму та ефективне її використання з метою реалізації спільних інтересів.
  10. Формування іміджу Консорціуму як глобального учасника реалізації інноваційних проектів на основі інтеграції наукового, освітнього, інноваційного та технологічного потенціалу Учасників Консорціуму.

КОНТАКТИ

61050, проспект Московський, 75
Телефон +380 (57) 732-30-42
Факс +380 (57) 732-32-66
E-Mail: info@unicon.org.ua


Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації