Національні програми розвитку


Державна стратегія регіонального розвитку визначає цілі державної регіональної політики та основні завдання центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, спрямовані на досягнення багатьох цілей, а також передбачає узгодженість державної регіональної політики з іншими державними політиками, які спрямовані на територіальний розвиток регіонів та покращення їх інвестиційної привабливості.

Державна стратегія регіонального розвитку є невід’ємною складовою  інвестиційної політики держави щодо поступового підвищення рівня концентрації економічної активності як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні та підвищення рівномірності розвитку територій, зменшення міжрегіональних соціально-економічних диспропорцій розвитку регіонів та міст.

Реалізація Стратегії дає можливість визначати інтегрований підхід до формування і реалізації державної регіональної політики, який передбачає поєднання таких складових частин:

  • секторальної (галузевої) — підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів шляхом оптимізації і диверсифікації структури економіки, забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним використанням власного ресурсного потенціалу;
  • територіальної (просторової) — досягнення рівномірного та збалансованого розвитку територій, розвиток міжрегіонального співробітництва, запобігання поглибленню соціально-економічних диспропорцій шляхом формування “точок зростання”, активізації місцевої економічної ініціативи та зміцнення потенціалу сільської місцевості, забезпечення соціально-економічної єдності і рівномірності розвитку регіонів з метою створення рівних умов для розвитку людини;
  • управлінської — застосування єдиних підходів до формування і реалізації політики регіонального розвитку, створення єдиної системи стратегічного планування та прогнозування розвитку держави і регіонів, оптимізація системи територіальної організації влади.

Формування ефективного і прозорого механізму фінансового забезпечення регіонального розвитку враховує специфіки розвитку кожного регіону. Такий підхід сприяє визначенню цілей держави щодо регіональної та інвестиційної політики.

Держава підтримує принципові позиції підходу ЄС до реалізації регіональної політики, які базуються на поєднанні політики щодо підвищення рівня конкурентоспроможності територій та політики, спрямованої на недопущення зростання регіональних диспропорцій, але обмежена на даний час у відповідних за обсягами ресурсах для здійснення ефективних заходів у рамках такого підходу.

За умови обмеженості фінансових ресурсів для розвитку територій, державою визначені інвестиційні програми, пріоритети розподілу ресурсів та концентрації їх на тих заходах та територіях, що можуть забезпечити найвищий результат у найкоротший строк та матимуть довготривалий і комплексний вплив на розвиток не лише даної території, але і сусідніх регіонів.

З метою реалізації зазначених завдань, що вимагають концентрації фінансових і управлінських зусиль на стратегічному напрямку, держава використовує національні проекти. При цьому рамки національного проекту об'єднують зусилля центральної та регіональної влади, керівництво різних підрозділів і сфер діяльності, забезпечують партнерство держави та бізнесу.

Національні інвестиційні проекти передбачають вкладення фінансових коштів у пріоритетні сфери економіки, об'єкти підприємництва, цільові програми, що забезпечують розвиток основних життєвозабезпечуючих виробництв, соціальної сфери та галузей, які мають особливе державне значення. Важлива роль відводиться регулювання інвестиційного процесу, спрямованого на створення сприятливого режиму для діяльності приватних інвесторів.

При   цьому   створюються   пільгові   умови  інвесторам,  що здійснюють  інвестиційну  діяльність  у  найбільш   важливих   для задоволення  суспільних  потреб  напрямах,  насамперед  соціальній сфері,  технічному  і  технологічному  вдосконаленні  виробництва, створенні   нових  робочих  місць  для  громадян,  які  потребують соціального   захисту,  впровадженні  відкриттів  і  винаходів,  в  агропромисловому   комплексі,   в  реалізації  програм  ліквідації наслідків   Чорнобильської   аварії,   у  виробництві  будівельних матеріалів,   в   галузі   освіти,  культури,  охорони культурної спадщини, охорони навколишнього середовища і здоров'я.

Держава гарантує  захист  інвестицій   незалежно   від   форм власності,   а   також  іноземних  інвестицій.  Захист  інвестицій забезпечується  законодавством  України,  а   також   міжнародними договорами   України.   Інвесторам,   у   тому   числі  іноземним, забезпечується  рівноправний  режим,  що   виключає   застосування заходів  дискримінаційного  характеру,  які  могли  б  перешкодити управлінню інвестиціями,  їх використанню та ліквідації,  а  також передбачаються  умови  і  порядок  вивозу  вкладених  цінностей  і результатів інвестицій.

З метою    забезпечення    сприятливого    та     стабільного інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту інвестицій.

Державні  гарантії  захисту  інвестицій - це система правових норм,  які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської    діяльності    учасників   інвестиційної діяльності   та   сплати   ними   податків,  зборів. Державні  гарантії  захисту  інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих  гарантій.

Інвестиції  не  можуть  бути  безоплатно  націоналізовані, реквізовані  або до них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи можуть застосовуватися лише  на  основі законодавчих  актів  України  з відшкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у зв'язку з  припиненням  інвестиційної діяльності. Порядок відшкодування збитків інвестору визначається в
зазначених актах.

Внесені  або  придбані інвесторами цільові банківські вклади, акції та інші цінні папери, платежі за набуте майно або за орендні права у разі вилучення відповідно до  законодавчих  актів  України відшкодовуються   інвесторам,   за   винятком  сум,  що  виявилися використаними або втраченими в результаті дій самих інвесторів або вчинених за їх участю.

Державне  регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою  реалізації  економічної,  науково-технічної  і   соціальної політики виходячи з цілей та показників економічного і соціального розвитку  України,  державних  та  регіональних  програм  розвитку економіки.


ПРОГРАМА 1:
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПРОГРАМА 2:
ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОКСИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

ПРОГРАМА 3:
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

ПРОГРАМА 4:
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ТА ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ПРОГРАМА 5:
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПРОГРАМА 6:
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯДепартамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації