Виробничий потенціал регіону


Харківська область — один із найпотужніших індустріальних центрів Східної Європи. Тут працюють майже тисяча крупних промислових підприємств, 94% з яких є приватними. Загальна кількість підприємств області перевищує 22597 одиниць.


Мале та середнє підприємництво є особливим сектором економіки в Харківській області, який становить основу дрібного виробництва, здійснює швидку окупність витрат і широку свободу ринкового вибору, визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВРП, забезпечує насиченість товарами, послугами та додатковими робочими місцями.


Влада, громада та бізнес Харківщини проводять консолідовану і системну роботу в напрямі розвитку підприємницького сектору


Структура промисловості Харківської області є найбільш прогресивною в Україні. Її базу складають переробні галузі, сукупна питома вага яких складає 53%. В переробній промисловості найбільші обсяги реалізованої продукції належать галузям: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 18,2 %; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 12,2%.


Промисловий комплекс області об’єднаний у виробничі цикли та представлений всіма технологічними переділами. Провідні підприємства регіону застосовують у своїй діяльності європейські стандарти управління процесами та виступають каталізаторами розвитку сервісних галузей, у тому числі освіти і сектора НДДКР, професійних послуг. Це дозволяє використовувати ефекти масштабу і концентрації та розвивати регіональну економіку на основі кластерних підходів.
 
Харківська область має надлишкові потужності базової електрогенерації, високу забезпеченість кваліфікованими кадрами, найбільший у країні потенціал інститутів промислового інжинірингу, територіально розосереджені промислові майданчики, які комплексно пристосовані для створення нових підприємств та технопарків. Харківська область – одна з небагатьох, де є поєднання як сільськогосподарських можливостей, так і машинобудування, і сфери IT


Все це обумовлює стратегічні перспективи «нової індустріалізації»: технологічного переобладнання існуючих виробництв та локалізації нових. Підтвердженням цього є суттєва активізація внутрішніх інвестицій. У 2018 році підприємствами регіону в модернізацію виробництва та енергоефективність було вкладено 11,5 млрд. грн. власних коштів.


ІНДЕКС ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ОБЛАСТІ
ЗРІС НА 2,9%

Область є одним із найбільш технологічно розвинених регіонів України із значним науково-технічним і виробничим потенціалом. Машинобудівний комплекс Харківщини відрізняється багатопрофільністю виробництв - від точного приладобудування до виробництва турбін, сільськогосподарських машин, літаків, продукції військово-промислового призначення, котлів, гірничого та підйомного обладнання, верстатів та приладів тощо.

Машинобудування Харківщини має значний вплив на розвиток не тільки регіону, а й країни в цілому. За обсягами реалізованої продукції машинобудування Харківська область посідає друге місце в Україні після Запорізької області. На підприємства Харківщини припадає майже 13 % всієї реалізованої продукції машинобудування країни. За останні три роки (2016-2018) індекс промислового виробництва області в машинобудуванні збільшився майже на 34%. Найбільш розвиненим є енергомашинобудівний комплекс Харківської області.

Велику роль в економіці області відіграють підприємства оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну «Укроборонпром», зокрема бронетанкової та авіабудівної галузей. Реалізується масштабна програма імпортозаміщення в оборонній сфері. У Харківській області працює близько 17 підприємств «Укроборонпрому», які сьогодні активно розвиваються. Понад 130 підприємств регіону залучені до програми.

Харківська область має не лише потужне машинобудування, а й велику кількість підприємств харчової промисловості, що виробляють високоякісну продукцію і для українців, і для закордонних покупців.

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – важлива складова частина промислового комплексу Харківської області. Цей вид діяльності відіграє значну роль в економіці регіону та є одним з індикаторів його розвитку. Сприяння розвитку харчової промисловості, враховуючи її соціальне значення, вагомість у загальному обсязі реалізованої промислової продукції, наявність місцевої сировинної бази, розвинутої інфраструктури, конкуренто- та експортоспроможність готової продукції, є одним з пріоритетів для Харківської області. Харківщина є одним з лідерів у країні по випуску окремих видів продовольчих товарів: борошна (13,8%), олії соняшникової нерафінованої (5,9% загальнодержавного обсягу), цукру (4,4%), молока (5,7%) та інше.

Харківська область відрізняється концентрацією усіх складових фармацевтичної галузі (освіта, наука, виробництво та реалізація фармацевтичної продукції), що дозволяє комплексно вирішувати галузеві задачі. За обсягами реалізації фармацевтичної продукції та фармацевтичних препаратів область посідає 2 місце (частка регіону у загальнодержавному обсязі реалізації лікарських препаратів становить 10,5%). А за обсягом виробництва препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші антибіотики – 1 місце.

Характерною особливістю Харківської області є наявність власної сировинної бази і можливість забезпечення усіх галузей економіки регіону електроенергією та природним газом. Паливно-енергетичний комплекс області представлено підприємствами за такими основними видами діяльності:

  • видобування паливно-енергетичних корисних копалин;
  • виробництво продуктів нафтопереробки та коксу;
  • виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.    

Промисловість Харківської області охоплює третину всіх працюючих регіону. За 2018 рік позитивний фінансовий результат склав 4,1 млрд грн. Це вже дозволило забезпечити підвищення зарплат та додатково створити у промисловості близько 4 тисяч робочих місць.


Окремим пріоритетом є розвиток добувної промисловості. На Харківську область припадає майже половина обсягів видобутку природного газу в Україні. Регіон має найбільші в континентальній Європі поклади природного та потенційно найбільші поклади сланцевого газу. Існуючі запаси вуглеводнів та їх прогнозні поклади на вже відкритих родовищах регіону дозволяють протягом 10 років збільшити видобуток газу і газоконденсату майже вдвічі.
На території області знаходиться 63 родовища вуглеводнів, більша частина яких комплексні. Із них 4 нафтових, 6 газових, 36 газоконденсатних, 16   нафтогазоконденсатних, 1  нафтогазове.
На даний час у промисловій розробці перебуває 43 родовища, підготовлено до промислового освоєння 4, на стадії детальної розвідки 13, не залучені до надрокористування -  3.
Харківська область – головний вузловий центр східної України, що обслуговує шість суміжних областей. Наявність в області значних обсягів власних паливно-енергетичних ресурсів, високий ступінь урбанізації забезпечують сприятливі передумови для подальшого промислового розвитку регіону. 

Драйвером промисловості стає подальша енергоефективна модернізація виробничих потужностей і житлово-комунального господарства на основі продукції підприємств області. Завдяки реалізації цієї стратегії Харківська область вийшла на перше місце в країні за сумарною потужністю котелень на альтернативному паливі.

Одним із перспективних напрямів розвитку енергозбереження області є впровадження нетрадиційних (альтернативних або нових) енергоресурсів, до яких належать такі види відновлюваних джерел енергії:

  • вітроенергетика, у тому числі мала;
  • сонячна енергетика;
  • геотермальна енергетика;
  • мала гідроенергетика;
  • біоенергетика;
  • енергія довкілля та скидний енерготехнологічний потенціал;
  • комбіновані енергетичні системи на основі НВДЕ та системи акумулювання.

Україна має потужні ресурси вітрової енергії,
річний потенціал якої дорівнює 30 млрд кВт/рік

Харківська область має досить сприятливі умови з наявності вітрового потенціалу, достатнього для будівництва вітроелектростанцій із виробництвом електроенергії в промислових масштабах.

Для сучасного технічного рівня вітрових електричних установок використовуються райони із середньорічними швидкостями вітру близько 5 м/с і більше на висоті флюгера 10 м. Тому попередня оцінка вітрових характеристик території України дається з використанням цього критерію.

У результаті обробки статистичних метеорологічних даних по швидкості та повторюваності швидкості вітру проведено районування території України по швидкостях вітру і визначено питомий енергетичний потенціал вітру на різній висоті відповідно до зон районування. Приведені дані є базовими при впровадженні вітроенергетичного обладнання і призначені до використання проектувальниками об'єктів вітроенергетики для встановлення оптимальної потужності вітроагрегатів та типу енергії (електрична або механічна) для ефективного її виробництва в конкретній місцевості.

Екологічний ефект від використання енергії сонця має важливе значення для пом’якшення екологічно небезпечної ситуації в Харківській області, яка має досить високе техногенне навантаження.

Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації, що поступає на 1 м2 поверхні території України, знаходиться в межах: від 1070 кВт год/м2 в північній частині України до 1400 кВт год/ м2 і вище на півдні.

Харківський регіон знаходиться у 2-й зоні після найбільш перспективних областей для використання геліоенергетики, таких як АР Крим, Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська області та, незважаючи на це, вважається доцільним використання геліосистем у промислових масштабах.

Загальний річний технічний потенціал сонячної енергії
в області складає 260 тис. т у.п.

Структура посівних площ Харківської області практично не відрізняється від структури посівних площ всієї України. Провідну роль у структурі посівних площ відіграють зернові культури (близько 65 %).


Харківська область характеризується стабільністю як щодо посівних площ у структурі України (5,6 %), так і щодо збору врожаю зерна та зернобобових рослин (7 % від загальноукраїнського).

За підрахунками, Харківська область має значний потенціал надлишку соломи злакових, яка виступає достатньою сировинною базою для впровадження та розвитку виробництва відновлюваних джерел енергії в області.

Більше половини районів області мають технічно досяжний надлишок соломи більше 7 тис. т на рік. Використання всієї надлишкової соломи у кількості 197 тис. т в області може максимально замістити близько 122 тис. т у. п. (близько 108 млн м3 газу), що складає 3,4 % від споживання палива всією Харківською областю.

Енергетичні ресурси довкілля включають використання енергії ґрунту та ґрунтових вод, а також низькопотенційної енергії стічних вод.

Відбір теплової енергії від ґрунту може здійснюватись за допомогою ґрунтових теплообмінників різних типів. Температура теплоносія в ґрунтовому теплообміннику становить від мінус 5-7 до плюс 10-12 °С. За допомогою теплових насосів ця енергія може використовуватися для виробництва теплоносія з температурою до 40-70 °С.

Для регіону є актуальними питання ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат на енергоносії в собівартості продукції, оптимального використання наявних місцевих видів енергетичних ресурсів та збільшення обсягів
споживання альтернативних джерел енергії.

Механізмом вирішення зазначених проблем є реалізація програм підвищення енергоефективності, енергозбереження та зменшення споживання енергоресурсів у Харківській області, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу регіону, збільшення обсягу використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, впровадження дієвого механізму реалізації державної політики у сфері енергоефективності.

Харківська область має сильні сторони в порівнянні з іншими регіонами країни з точки зору привабливості для інвесторів. Зокрема, це розвинена транспортна інфраструктура для міжнародного транзиту товарів, розвинена інфраструктура банківського сектора, потужний кадровий, інноваційний та науково-технічний потенціал регіону, розвинений внутрішній ринок.

Департамент економіки і міжнарожних відносин

Харківської обласної державної адміністрації